Írta: Administrator
Kategória:

Az időjárás nem volt kegyes az első Pala feeder horgászversenyhez.

Egyesületünk próba jelleggel rendezett nyílt horgász versenye a borús szeles idő ellenére, jól sikerült. Akár évadnyitónak is nevezhetnénk, hiszen május 12. én a házi versenyünk kerül megrendezésre.

A versenyre huszonketten neveztek. A palai horgászokon kívül a környékbeli egyesületek horgászai is részt vettek rendezvényünkön.

A kifogott halak zömét a pontyok adták, de akadt keszeg, és kárász is horogra.

Az első Eihardt László 24.2 kg 

Második Sáska Sándor 12 kg

Harmadik Molnár Gergő 8.52 kg

Legnagyobb hal Sáska Sándor 3,34 kg

Az össz fogás 72,8 kg ami az előző versenyeket nézve biztató eredménynek számít.

Az eredményhirdetés után egy finom pince pörköltet fogyaszthattak el a versenyzők.

  

 

 

 

Írta: Administrator
Kategória:

DOROGI BÁNYÁSZOK HORGÁSZ EGYESÜLET

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

1.         ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

 

A Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete (a továbbiakban: „Adatkezelő”, „Egyesület”) jogi személy, mely a Magyar Országos Horgász Szövetség és a Komárom- Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége tagjaként fejti ki tevékenységét. Az Adatkezelő a belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

 

Adatkezelő megnevezése:

Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete

Adatkezelőnyilvántartási száma:

11 02 0000088

Adatkezelő székhelye:

2510 Dorog, Bartók Béla út 19.

Adatkezelő elektronikus címe:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelő képviselője:

Sztahovits Péter

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „”),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „Rendelet”);
 • a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: „Hhvtv.”)
 • a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 33/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: „”);
 • az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Rendészeti törvény”)
 • a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

 

2.        FOGALMAK

 

Jelen adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

 

Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

 

3.        ADATKEZELÉSI CÉLOK

 

3.1.    Egyesületi tagsággal kapcsolatos adatkezelés

 

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján Magyarország területén horgászat kizárólag horgászegyesületi tagság mellett folytatható, vagyis a horgászathoz kötelező a horgászegyesületi tagság. Az Egyesület alapszabálya alapján nem lehet tagja az, aki horgászjegy váltásának tilalma, illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

 

Az Egyesület a tagsággal kapcsolatos adatokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: „MOHOSZ”) által üzemeltetett elektronikus okmány- és jegyvásárlási rendszer és személyi és jegyértékesítési nyilvántartásba (a továbbiakban: „HORINFO”) rögzíti, így a tagsággal kapcsolatos nyilvántartás is ebben kerül vezetésre. 

 

 • Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja, hogy a tagsági jogviszonyban álló természetes és jogi személyek tagsági jogainak gyakorlásához (pl. közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlása) és kötelezettségeik teljesítéséhez, így a tagdíj megállapításához és megfizetéséhez, a számlázáshoz, a szolgáltatások igénybevételéhez, valamint a tagokkal való kapcsolattartáshoz szükséges adatok az Egyesületnél rendelkezésre álljanak.

 

 • Kezelt személyes adatok

 

Az Adatkezelő az egyesületi tagsággal kapcsolatban az érintett nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét, idejét, a tagdíj befizetésére vonatkozó adatokat (dátum, összeg), valamint az egyesületi tagsággal kapcsolatos jogok gyakorlása okán keletkezett, így különösen a közgyűlésen való részvétellel kapcsolatos adatokat kezeli.

 

 • Személyes adatok kezelésének időtartama

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Egyesületi tagság megszűnésétől számítva a polgári jogi követelésekre általánosságban alkalmazandó elévülési idő elteltéig (5 évig) kezeli.

 

 • Adatkezelés jogalapja

 

A Ptk. 3: 80. §-a alapján az Egyesület köteles az egyesületi tagokról nyilvántartást vezetni. 

 

Az adatkezelés jogalapja így a Ptk. 3:80. §-ban foglaltakra tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

 

 • Személyes adatok forrása

 

A személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

Az Adatkezelő a tagságra vonatkozó adatokat a MOHOSZ részére továbbítja a HORINFO rendszeren keresztül.

 

 • Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

 

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

 • Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

*****

 

3.2.   Területi jegy kiállítása, nyilvántartás vezetés

 

Az Egyesület az érvényes állami horgászjeggyel rendelkezők számára napi, illetve éves területi jegy megvásárlása mellett biztosítja a Sátorkő-pusztai homokbánya tó (Palatinusz-tó) tekintetében a horgászati vagy rekreációs halászati lehetőséget.

 

Az Egyesület köteles nyilvántartást vezetni az általa kiadott területi jegyekről. A területi jegyek nyilvántartását az egyesület a HORINFO-ban végzi.

 

 • Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a Sátorkő-pusztai homokbánya tó (Palatinusz-tó) használatára feljogosító területi engedély (területi jegy) kiállítása, értékesítése, ezáltal az Egyesület kezelésében lévő vízterületen a horgászat és a rekreációs célú halászat biztosítása.

 

 • Kezelt személyes adatok

 

A területi jegy a Vhr. 27. § szerint az alábbi személyes adatokat tartalmazza, így az adatkezelés az alábbi adatokat érinti:

 

 • az állami horgászjegy, állami halászjegy vagy turista állami horgászjegy száma;
 • az engedélyes neve;
 • területi jegy sorszáma;
 • a horgász azonosító száma.

 

A területi jegy nyilvántartás a Hhvtv. 44. § (6) és (6a) bekezdései alapján az alábbi adatokat tartalmazza:

 

 • a területi jeggyel rendelkező személy családi és utóneve, a nyilvántartásba vétele során a horgászszövetség által képzett azonosító száma;
 • a területi jeggyel rendelkező személy állami horgászjegyének, turista állami horgászjegyének vagy állami halászjegyének száma, amelyhez a területi jegy kiadásra került;
 • a területi jegy sorszáma;
 • a területi jegy váltásának időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megadásával;
 • a területi jeggyel érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület vagy vízterületek megnevezése, víztérkódja;
 • a területi jegy érvényességének időtartama.

 

 • Személyes adatok kezelésének időtartama

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a területi jegy érvényességének lejártától számított – a polgári jogi követelésekre általánosságban alkalmazandó – elévülési idő elteltéig (5 évig) kezeli.

 

 • Adatkezelés jogalapja

 

A területi engedély megvásárlásával az érintett és az Egyesület között polgárjogi szerződés jön létre, így az adatkezelés jogalapja a területi jegy értékesítése tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelésre tehát a szerződés teljesítése érdekében van szükség.

 

Az adatkezelés jogalapja a területi jegy kiadása és a nyilvántartás vezetése tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, tehát a Hhvtv. 44. § (1), (6) és (6a) bekezdései, valamint a Vhr. 27. § szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

 

 • Személyes adatok forrása

 

A személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

A Hhvtv. 44.§ (6) bekezdése alapján az Adatkezelő köteles a halgazdálkodási hatóságnak és – az érintett nevének és a nyilvántartásba vétele során a horgászszövetség által képzett azonosító számának kivételével – a MOHOSZ-nak a nyilvántartásba való betekintést lehetővé tenni és adatot szolgáltatni.

 

 • Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

 

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

 • Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

*****

 

3.3.   Halőrzési feladatok ellátása

 

Az Egyesület által kezelt vízterületen az Egyesület által kiadott érvényes horgászatra vagy halászatra jogosító területi jegy birtoklása nélkül történő halfogás, vagy az arra irányuló tevékenység jogosulatlan horgászatnak, illetve halászatnak minősül.

 

Az Egyesület köteles a kezelésében lévő vízterület halállományát és élőhelyét őrizni és őrzéséről hivatásos halőr (a továbbiakban: „halőr”) útján gondoskodni. A halőr rendészeti feladatokat ellátó személynek minősül és tevékenységét a Rendészeti tv.-ben foglaltak figyelembevételével látja el.

 

A halőr köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, ami beavatkozást tesz szükségessé.

 

A halőr a Rendészeti tv.-ben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásán túl a Hhtv. 56.§-ban meghatározott alábbi – adatvédelmi szempontból jelentőséggel bíró – intézkedések megtételére jogosult:

 

 • azt a személyt, aki halászik, horgászik, illetve egyéb, hal fogására irányuló tevékenységet végez a személyazonosságot igazoló és a halfogásra jogosító okmányok bemutatására felszólítani,
 • a halászó, horgászó személyt a birtokában lévő hal kifogására való jogosultságának igazolására felszólítani;
 • a horgászati vagy halászati jogsértő cselekményt elkövető, helyi horgászrendet vagy helyi halászrendet megsértő személytől a területi jegyet elvenni és azt a kibocsátónak haladéktalanul megküldeni;
 • a horgászati vagy halászati jogsértő cselekmények minősített eseteiben az állami horgászjegyet, turista állami horgászjegyet, állami halászjegyet elvenni;
 • a Vhr,-ben, illetve a helyi horgászrendben foglaltnál nagyobb testhosszúságú, a vízpartról élve elszállítani megkísérelt halat abba a vízbe, amelyből a halat kifogták visszaengedni, vagy e lehetőség hiányában elismervény ellenében elvenni.

 

A Hhvtv. 56/A. §-a alapján halőr továbbá a fenti intézkedései során a kép-, video-, illetve hangrögzítő készüléket alkalmazhat a következő feltételek együttes fennállása esetén:

 

 • a kép-, video-, illetve hangfelvétel rögzítése a jogsértő cselekmények megelőzését vagy bizonyítását szolgálja;
 • a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek felhasználása, nem érhető el,
 • a készülék alkalmazása az első pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.

 

A jogsértő cselekményről a halőr szükség esetén köteles a rendőri szervet értesíteni a jogellenes cselekményről.

 

A halőr a jogellenes cselekményről jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az Egyesület továbbít az elkövető lakóhelye szerinti illetékes halgazdálkodási hatóság felé, ahol a halgazdálkodási felügyelő döntést hoz a jegyzőkönyv alapján, mely döntésről határozatban értesíti a feleket.

 

 • Adatkezelés célja

 

Az Egyesület kezelésében lévő vízterület halállománya és élőhelye őrzésének biztosítása és a halőri feladatok ellátása.

 

 • Kezelt személyes adatok

 

Az adatkezelés az érintett alább felsorolt adatait érint:

 

 • természetes személyazonosító adatok (név, születési hely és idő, anyja neve);
 • ha van, állami horgászjegye vagy halászjegye, annak száma, a horgász egyesülete;
 • az intézkedésről készített jegyzőkönyvben szerepelő adatok;
 • a jogsértő cselekményről készített kép-, video-, illetve hangfelvétel esetén a felvételekből megállapítható adatok, így az érintett képmása, videofelvétel esetén az érintett magatartása, illetve hangja és esetlegesen a felvételen az érintett által elmondottak.

 

 • Személyes adatok kezelésének időtartama

 

A halőr a Hhvtv. 56. § (7b) bekezdése alapján az intézkedése keretében megismert személyes adatok az intézkedése alapján indult eljárásra irányadó határidőig kezelhetők.

 

A Rendészeti tv. 11. § (3) bekezdése alapján az intézkedés során rögzített személyes adatok az adatfelvételt, valamint az adatátvételt követően az intézkedés alapján indult eljárásra irányadó határidőig kezelhetők. Ha az intézkedést követően nem indul eljárás, akkor - az intézkedés során megszerzett - a személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

A Hhvtv. 56/A. § -a alapján rögzített felvételt tárolni kell abból a célból, hogy az a rögzítés helyszínén elkövetett jogsértő cselekmény miatt indult eljárásban bizonyítékul felhasználható legyen. A megismert adatokat és a felvételeket a hivatásos halőr, a halgazdálkodásra jogosult és az eljáró halgazdálkodási hatóság 5 évig kezeli, ezt követően a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy az többé ne legyen helyreállítható.

 

 • Adatkezelés jogalapja

 

Az halőr intézkedése során felvett adatok kezelésének jogalapja a Hhvtv. 56. §, 56/A. § és a Rendészeti tv. 11. §-a, az tehát a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

 • Személyes adatok forrása

 

A személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

Az intézkedéssel kapcsolatos adatok a halgazdálkodási hatóság számára kerülnek továbbításra. 

 

A Hhvtv. 56/A. § (2) bekezdése alapján a halőr által rögzített felvétel tartalmát kizárólag a halőr, a halgazdálkodásra jogosult és a halgazdálkodási hatóság ismerheti meg, az más részére nem továbbítható. A Hhvtv. 56/A. § (4) bekezdése alapján a bíróság vagy más hatóság törvényben meghatározott feladatainak ellátása céljából előterjesztett, a rögzített felvétel megismerésére irányuló megkeresésére a rögzített felvétel másolatát a megkereső szerv számára haladéktalanul meg kell küldeni.

 

 • Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

 

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

 • Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

*****

 

3.4.   Fegyelmi eljárás lefolytatása

 

Az Egyesület fegyelmi eljárást kezdeményezhet a tagjaival szemben. A fegyelmi vétség megállapítása tekintetében az Egyesület Elnöksége dönt és a szabálysértőt írásbeli figyelmeztetésben részesítheti, az Egyesület által kiadott területi jegyét visszavonhatja, illetve a területi jegy váltásától eltilthatja.

 

 • Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a szabálysértővel szemben indított fegyelmi eljárás lefolytatása. 

 

 • Kezelt személyes adatok

 

Az eljárás lefolytatásához szükséges és az alkalmazott szankciókra vonatkozó adatok.

 

 • Személyes adatok kezelésének időtartama

 

A fegyelmi ügyek iratait az Adatkezelő a Ptk. 3:36. § (1) bekezdésére tekintettel a döntés közlésétől számított 1 évig kezeli. Az elmarasztaló fegyelmi határozatot a hátrányos jogkövetkezmény lejártáig kezeli az Egyesület.

 

 • Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az eljárás lefolytatása és az alkalmazott szankció alkalmazása tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. Az Egyesületnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy különösen az országos és helyi horgászrendben megállapított szabályok be nem tartása esetén a szabályszegővel szemben fegyelmi eljárást indítson.

 

 • Személyes adatok forrása

 

A személyes adatok forrása a fegyelmi eljárás terheltje, illetve a fegyelmi eljárás lefolytatása körében érintettek. 

 

 • Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

A személyes adatok harmadik feleknek nem kerülnek továbbításra.

 

 • Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

 

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

 • Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

*****

 

3.5.   Számla kiállítása és megőrzése

 

Az Egyesület a gazdasági tevékenysége végzése során számlákat állít ki, valamint a részére kiállított számlákat is kezeli a jogszabályok szerint. Természetes szermélyek, őstermelők és egyéni vállalkozók részére vagy általuk kiállított számlák Egyesület általi kezelése személyes adatok kezelésével jár.

 

 • Adatkezelés célja

 

A számlák kiállítása és megőrzése

 

 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 159. § (1) bekezdésében és 169. §-ban, valamint
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

 

 • Kezelt személyes adatok

 

Az Áfatv. 169. §-ban meghatározott adatok személyes adatok.

 

 • Személyes adatok kezelésének időtartama

 

Az érintett személyes adatait az Egyesület az Sztv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállításától számított 8 évig kezeli.

 

 • Adatkezelés jogalapja

 

A számlák kiállítása és megőrzése során megvalósuló adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogszabályi kötelezettség teljesítése a fentiek szerint.

 

 • Személyes adatok forrása

 

A személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

A személyes adatok harmadik feleknek nem kerülnek továbbításra. Az adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói kezelik, akiknek a számlázással kapcsolatos ügyintézés a feladatkörébe tartozik.

 

Az Adatkezelő az adatkezelése során a könyvelési feladatok ellátása során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

 

 • Könyv-Építő Kft. (székhely: 2510 Dorog, Munkás utca 17.; elérhetőség: +36-30/85-64-495.; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciát vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

 

 • Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

 

A Társaság a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

 • Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

 • Személyes adatok szolgáltatása

 

Valamennyi adat kezelése jogszabályon alapul és kötelező.

 

*****

 

4.        AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

4.1.    Tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

 

4.2.   Hozzájáruláson alapuló adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

4.3.   Hozzáférési jog

 

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújtanak arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

4.4.   Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

 

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudják megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

 

Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

 

4.5.   Törléshez való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelték;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

4.6.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

4.7.   Tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

4.8.   Érdekmérlegelési teszt

 

Mivel a személyesadatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, a (47) preambulum bekezdés és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos az Adatkezelő „érdekmérlegelési tesztet” készítettek, melyet a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre írt levelével az érintett kikérhet.

 

4.9.   Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

5.        AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

 

Az érintett a fenti jogait a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

 

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 

6.        JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Tatabányai Törvényszék) előtt is megindítható.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

URL: http://naih.hu

 

Dorog, 2023. 06. 26.

 

____________________________

Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete

Képviseli: Sztahovits Péter